Kalendarz wydarzeń

IV Półmaraton FANOMA

Miejscowość: Kurów k.Stryszawy
Data rozpoczęcia: 01.09.2018
Data zakończenia: 01.09.2018
Lokalizacja: Kurów
Kontakt z organizatorem: mocnipomocni@interia.pl
Organizator: Mocni Pomocni, Grupa Ratownicza Fantom

Informacje

   

Regulamin imprezy poniżej.

Relacja 2017 - ZOBACZ

Mapa trasy - Półmaraton Fantoma

 Mapa trasy - Bieg pod Groniem

 

(UWAGA - regulamin z FB Mocni Pomocni, opublikowany 6.07.2018)

REGULAMIN 

IV PÓŁMARATON GÓRSKI FANTOM 
III Bieg pod Groniem o Puchar Wójta Gminy Stryszawa
III Marsz Nordic Walking o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy Stryszawa 
I FANTOM MTB RACE 
01.09.2018 r. Kurów k/Stryszawy

I. Cel imprezy

• Popularyzacja biegów górskich, marszu Nordic Walking oraz kolarstwa górskiego w Polsce
• Popularyzacja zdrowego stylu życia w tym, biegania, jako najprostszej formy rekreacji
• Promocja walorów turystycznych Beskidu Makowskiego i Żywieckiego
• Promocja Gminy Stryszawa oraz okolic
• Podnoszenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
• Udział w IV Półmaratonie FANTOMA oraz Biegu Górskim i Marszu Nordic & Walking na ok. 7 km wchodzi w skład TRIADY POWIATU SUSKIEGO.

II. Organizator

• Stowarzyszenie Mocni Pomocni
• FANTOM Ratownictwo Medyczne
• Gmina Stryszawa
• 2PM Group

W sprawach związanych z udziałem w zawodach proszę kontaktować się po przez email: mocnipomocni@interia.pl . Przed biegiem zostanie podany alarmowy numer telefonu.

III. Termin i miejsce zawodów

Sobota 01.09.2018 r., obok Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kurowie, k. Stryszawy (powiat suski)
Start:
• godz. 10:00 Bieg pod Groniem o Puchar Wójta Gminy Stryszawa ( ok. 7 km)
• godz. 11:30 Półmaraton FANTOMA (21km)
• godz. 11:35 Marsz Nordic Walking o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy Stryszawa ( ok. 7 km)
• godz. 14.00 start MTB na dystansie (21 km )

Miejsce startu/mety: Szkoła Podstawowa w Kurowie, Kurów 101a, 34-233 Hucisko

IV. Biuro zawodów:

W dniu zawodów ( 01.09.2018 r. ) Biuro będzie czynne od godz. 7:30 - 13.00:
- od 7.30 – 9.30 – bieg górki na 7 km 
- od 7. 30 – 11.00- półmaraton i marsz NW 
- od 7.30 – 13. 00 - rowerzyści
Szkoła Podstawowa w Kurowie, Kurów 101a, 34-233 Hucisko.

V. Trasa biegu

Półmaraton FANTOMA
Typ biegu: bieg anglosaski
Długość trasy: ok. 21 km. Dokładny przebieg trasy i przewyższenie zostaną podane w osobnym komunikacie zawodów. Każdy zawodnik zobowiązany jest do poruszania się po wyznaczonej trasie. Na trasie będą miejsca obserwowane przez sędziów, trasę w tych miejscach trzeba będzie pokonać między taśmami określającymi przebieg trasy. W jednym punkcie na trasie będzie umiejscowiony punkt kontrolny, w którym sędzia zawodów odnotuje biegnącego zawodnika. Dodatkowo na trasie biegu będą znajdowali się wolontariusze.
Udział w IV Półmaratonie FANTOMA oraz Biegu Górskim i Marszu Nordic & Walking na ok. 7 km wchodzi w skład TRIADY POWIATU SUSKIEGO.
Trasa zawodów MTB.
Wyścig MTB zostanie rozegrany na tej samej pętli co zawody biegowe.
Dokładny przebieg trasy i przewyższenie zostaną podane w osobnym komunikacie zawodów. Każdy zawodnik zobowiązany jest do poruszania się po wyznaczonej trasie. Na trasie będą miejsca obserwowane przez sędziów, trasę w tych miejscach trzeba będzie pokonać między taśmami określającymi przebieg trasy. W jednym punkcie na trasie będzie umiejscowiony punkt kontrolny, w którym sędzia zawodów odnotuje przejazd zawodnika. Dodatkowo na trasie biegu będą znajdowali się wolontariusze.

VI. Program zawodów

1. Biuro zawodów czynne od 7.30 – 11.00 
UWAGA! Biuro zawodów dla osób startujących w Biegu pod Groniem czynne jest do 9:30 !
Biuro zawodów dla osób startujących w MTB czynne jest do 13:00 !

2. Depozyt – od godz. 8:00 – 16.00

3. Odprawa techniczna Biegu pod Groniem - godz. 9:45

4. Start : godz. 10:00 Bieg pod Groniem o Puchar Wójta Gminy Stryszawa ( ok. 7 km)
o Przewidywany czas pierwszego zawodnika biegu: 25 minut 
o Przewidywany czas ostatniego zawodnika biegu: 1 godzina
5. Odprawa techniczna biegu: Półmaraton FANTOMA – godz. 11:15
6. Start: godz. 11:30 Półmaraton FANTOMA 
o Przewidywany czas pierwszego zawodnika: 1 godz. 25 minut 
o Przewidywany czas ostatniego zawodnika: 3 godziny
7. Start: godz. 11.35 Marsz Nordic Walking o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy Stryszawa ( ok. 7 km)
o Przewidywany czas pierwszego Marszu Nordic Walking: 45 minut 
o Przewidywany czas ostatniego zawodnika Marszu Nordic Walking: 1 godzina 10 minut
8. Start: godz. 14.00 MTB 
9. Dekoracja Zwycięzców biegu i półmaratonu – ok. godz. 14:30
10. Dekoracja zwycięzców startujących w wyścigu MTB ok godz. 16:00.

VII. Klasyfikacja

Klasyfikacja biegów ( 7 km i półmaraton) oraz marszu nornic walking prowadzona będzie w kategorii
• open kobiet i mężczyzn, a także w kategoriach wiekowych
• najlepszych zawodników w kategorii mieszkaniec i mieszkanka Gminy Stryszawa
Klasyfikacja grup wiekowych:
Kategorie wiekowe kobiet:
K1 – 16-19 lat
K2 – 20-29 lat
K3 – 30-39 lat
K4 – 40-49 lat
K5 – 50-59 lat
K6 – >60
Kategorie wiekowe mężczyzn:
M1 – 16-19 lat
M2 – 20-29 lat
M3 – 30-39 lat
M4 – 40-49 lat
M5 – 50-59 lat
M6 – >60
UWAGA ! W przypadku małej liczby startujących w poszczególnych grupach wiekowych Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii.

Klasyfikacja zawodów MTB prowadzona będzie wg podanych kategorii. 
Kobiety OPEN.
Mężczyźni OPEN.
Mężczyźni kategorie wiekowe:
M1 15 – 20 lat ( roku urodzenia 2003 do 1998)
M2 21 – 30 lat (rok urodzenia 1997 do 1988)
M3 31-40 lat (rok urodzenia 1987 do 1978)
M4 41- 50 lat (rok urodzenia 1977 do 1968)
M5 51lat i więcej (rok urodzenia 1967 i starsi)
Kobiety kategorie wiekowe:
K1 15 – 20 lat ( roku urodzenia 2003 do 1998)
K2 21 – 40 lat (rok urodzenia 1997 do 1978 )
K3 41 lat i więcej (rok urodzenia 1977 i starsze )

VIII. Warunki uczestnictwa

Zawodnicy startują indywidualnie. 
Uczestnikiem IV Pólamaratonu Fantoma może być osoba, która najpóźniej w dniu 1 września 2018 r. ukończy 18 lat. W biegu i marszu NW na 7 km mogą startować osoby nieletnie za wyrażeniem zgody rodzica bądź opiekuna. Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w zawodach na własną odpowiedzialność oraz że nie występują u nich przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu górskim bądź marszu z kijami. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 
Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się z numerem startowym, przypiętym do koszulki w widocznym miejscu z przodu. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości. Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika w punkcie kontrolnym.
Warunki Uczestnictwa w "MTB FANTOM RACE 2018" 
1. W zawodach "MTB FANTOM RACE 2018" może wziąć udział każdy kto spełni następujące warunki:
a. Dokona wcześniejszej rejestracji poprzez stronę internetowąhttps://www.pomiar-czasu.pl/kalendarz.php i poprawnie wypełni formularz zgłoszeniowy bądź dokona rejestracji w biurze zawodów w dniu zawodów do godziny 13.00
Organizator zamyka zapisy o godzinie 13.00

b. Dokona opłaty startowej zgodnie z Regulaminem.
Informacja o dokonaniu zaksięgowania wpłaty ukaże się elektronicznym formularzu zgłoszeniowym w ciągu 48 godzin od dokonania przelewu na konto organizatora. Jeżeli w dniu zawodów przy nazwisku zawodnika nie będzie potwierdzonej wpłaty, zawodnik zobowiązany jest do okazania dowodu wpłaty na konto organizatora w kwocie zgodnej z Regulaminem "MTB FANTOM RACE 2018" 
2. Każdy zawodnik który spełni warunki określone Regulaminu "MTB FANTOM RACE 2018" i stawi się w biurze zawodów do godziny 13.00, otrzyma bezzwrotny numer startowy, który zobowiązany jest przymocować do kierownicy roweru w sposób umożliwiający jego odczytanie od momentu startu aż do przekroczenia linii mety.

3. Zabrania się jakichkolwiek ingerencji w kształt i wielkość nr startowych pod groźbą dyskwalifikacji.

4. Do udziału w "MTB FANTOM RACE 2018" dopuszczeni zostaną zawodnicy posiadający sprawny rower, nie wyposażony w jakiekolwiek - w szczególności elektryczne - wspomaganie napędu roweru.
5. Każdy Zawodnik startujący w "MTB FANTOM RACE 2018" zobowiązany jest do jazdy w sztywnym kasku. Zawodnicy nie używający sztywnego kasku od momentu startu aż do przekroczenia linii mety będą zdyskwalifikowani i usuwani z trasy zawodów. 
6. W zawodach brać mogą osoby pełnoletnie które ukończyły 18 rok życia 
W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 
7. Każdy z zawodników startuje na własną odpowiedzialność, zawodnicy niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody jakie mogą wystąpić na osobie i/lub mieniu w związku z obecnością i /lub uczestnictwem w "MTB FANTOM RACE 2018" zapis ten dotyczy zwłaszcza osób startujących bez wymaganego sztywnego kasku.
8. Każdy zawodnik, który stawi się w sektorze startowym i przekroczy na starcie linię pomiaru czasu poprzez swoje uczestnictwo oświadcza i potwierdza, że zapoznał się i będzie stosował niniejszy regulamin.
9. Osoby bez numerów startowych znajdujących się na trasie zawodów "MTB FANTOM RACE 2018" będą usuwane z trasy zawodów przez służby porządkowe.
10. W przypadku rezygnacji zawodnika z uczestnictwa w zawodach po przekroczeniu linii startu zawodnik zobowiązany jest zgłosić swoją rezygnację do biura zawodów pod groźbą obciążenia kosztami akcji poszukiwawczej jaka zostałaby przeprowadzona przez Organizatora stosownie do okoliczności.

WAŻNE
Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.

IX. Zgłoszenia i zapisy

Rejestracja zawodników odbywa się przez formularz internetowy na stroniehttps://www.pomiar-czasu.pl/kalendarz.php do 25 sierpnia 2018 r. Po tym terminie możliwość rejestracji dniu zawodów w Biurze Zwodów. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej.

X. Wpisowe

Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach i w zależności od terminu
zgłoszeń wynosi:
Półmaraton , bieg górski i marsz Nordic Walking na 7 km 
• 4o zł – termin wpłaty do 31.07.2018 r. 
• 50 zł – od 01.08.2016 do 25.08.2018 r. 
• 60 zł – opłata na miejscu w biurze zawodów (brak gwarancji pełnego pakietu),
MTB Fantom Race.
• 40 zł- do 25.08.2018 r. 
• 60 zł - opłata w dniu zawodów do godziny 13.00.
Uwaga!
Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

XI. Świadczenia startowe

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia
startowe:
• numer startowy z chip-em
• zabezpieczenie medyczne
• pakiet startowy w zależności od hojności sponsorów
• elektroniczny pomiar czasu
• oznakowaną trasę
• punkt żywieniowy na trasie biegu (dotyczy półmaratonu)
• napoje i posiłek regeneracyjny na mecie
• pamiątkowy “medal”
• trofea i nagrody dla zwycięzców
• depozyt
• obsługę techniczną
• dobrą zabawę i świetną atmosferę
• dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów
Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy. 
Organizator biegów zapewnia szatnię do przebrania się i depozyt dla chcących pozostawić rzeczy do przechowania. Depozyt będzie czynny od godziny 8.00 – 14.00. Rzeczy z depozytu odbierane będą na podstawie otrzymanego numeru startowego.
Istnieje możliwość pozostawienia dzieci pod opieką osoby dorosłej i odpowiedzialnej.

XII. Wyniki i nagrody

Nagrody finansowe (tylko trzy pierwsze w OPEN K i M)
• I miejsce: 300 zł
• II miejsce: 200 zł
• III miejsce: 100 zł
Sponsorem nagród finansowych jest FANTOM Ratownictwo Medyczne – Piotr Pieczara. 
• “Puchary” za trzy miejsca w poszczególnych grupach wiekowych kobiet i mężczyzn. Osoby, które zajęły pierwsze trzy miejsca w kategorii Open nie są brane pod uwagę w klasyfikacji wiekowej.
• “Puchary” i nagrody dla najlepszego mieszkańca i mieszkanki Gminy Stryszawa
• “Puchary” za trzy pierwsze miejsca kategoriach: Ratownik, Harcerz
• Nagrody rzeczowe w miarę hojności sponsorów
• Wyniki zawodów będą dostępne w internecie po zakończeniu zawodów.

XIII. Postanowienia końcowe

• Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.
• Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów. Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatorów na najbliższym punkcie kontrolnym lub na numer telefonu alarmowego podany przed startem. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
• Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy.
• Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia, zmiany czasu startu lub odwołania zawodów w przypadku bardzo złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego.
• Numer telefonu alarmowego zostanie podany w komunikacie biura zawodów.
• Harmonogram czasowy imprez towarzyszących zostanie podany w osobnym komunikacie.

XIV. Dodatkowe informacje

• Informacje na temat zawodów będą umieszczane na stronie: Stowarzyszenia Mocni Pomocni, Ratownictwa Medycznego FANTOM, wydarzenia utworzonego na Facebooku oraz na portalu sucha24, beskidzka24, a także w Kurierze Stryszawskim i Kronice Beskidzkiej

 

ORGANIZATORZY: